La Fundació Badalona Capaç, una vegada ha pogut llegir l’acta del Ple Extraordinari que es va convocar per parlar del Projecte de Morera, ha entrat a l’Ajuntament un escrit en el qual es desmenteixen un seguit d’afirmacions (totes falses) que va fer l’alcaldessa en la seva intervenció inicial i li recorda que el Reglament Orgànic Municipal només contempla tres motius pels quals la primera autoritat municipal pot no portar un expedient a l’aprovació del Ple:  manca de competència de l’ens local; manca de competència del Ple o il·legalitat de la proposta. En l’expedient del Nou centre no concorre cap d’aquest casos, per tant la negativa de l’alcaldessa a portar el dictamen a debat i discussió del Ple Municipal, fet demanat  i exigit per la majoria de regidors del Consistori, suposa menysprear  la democràcia i no respectar les funcions del Ple Municipal com a màxim òrgan de representació política de la ciutat. Aquest ús indegut i l’abús de les seves atribucions com a alcaldessa, només podem valorar-la com una actitud totalitària i molt allunyada del que és la democràcia representativa. A més l’alcaldessa sap perfectament que la seva negativa a prosseguir la tramitació administrativa d’un expedient urbanístic ja aprovat inicialment pot comportar perjudicis de diversa índole per a les parts interessades.

Pots llegir el document entrat a l’ajuntament aquí