El Servei de Teràpia Ocupacional és l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient. Aquestes són persones amb discapacitat intel·lectual i/o física que han acabat el corresponent període de formació, el grau de discapacitat de les quals és igual o superior al 65% i que, temporalment o definitiva, no tenen capacitat productiva.

L’STO té com a objectiu acompanyar a les persones amb Discapacitat Intel·lectual cap a la realització dels seus projectes vitals, partint dels seus interessos i capacitats, atenent a les seves necessitats i demandes així com facilitant els suports necessaris per afavorir la millora de la seva Qualitat de Vida de forma integral.

Les persones usuàries d’aquest servei tenen majoritàriament unes necessitats de suport extens o generalitzat i és per això que no poden accedir, ja sigui de forma temporal o definitiva, a un lloc de treball.

El Centre Ocupacional Cointegra ofereix projectes ajustats als interessos de cada persona coordinant els suports necessaris per portar-los a terme mitjançant els Plans d’Ajustament Individual.

En definitiva, es pretén aconseguir que les persones usuàries del servei puguin desenvolupar una vida digne i autodeterminada, adaptada a l’etapa vital corresponent, amb una major inclusió a la comunitat i on la Qualitat de Vida de cada persona millori en base a evidències clares.

Dins aquest servei hi ha la Unitat de Suport a l’Envelliment Actiu (USEAc) que té com a objectiu general promoure un envelliment actiu i positiu de les persones amb Discapacitat Intel·lectual majors de 50 anys que es troben en un procés d’envelliment, en situació de trànsit, o de finalització d’etapa laboral, provocada per un deteriorament o una pèrdua de capacitats.

En general són persones que requereixen suports específics per a mantenir les seves rutines diàries, i per accedir i utilitzar els recursos comunitaris.