L’Ajuntament de Badalona, amb l’ajut de la ONCE i la Generalitat de Catalunya, va adquirir l’any 1996 els antics Laboratoris de la Cros ubicats al carrer Juli Galve Brusson.

Amb aquest patrimoni va constituir la Fundació Badalona Treball pels Disminuïts, amb l’objectiu de donar suport a la integració sòcio-laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra ciutat.

Aquest patrimoni el va posar, inicialment, a disposició de COINRE que en aquell moment gestionava el Centre Ocupacional que, després de la crisi d’aquesta entitat, ha esdevingut COINTEGRA propietat de la Fundació Badalona Capaç hereva de la Fundació Badalona Treball pels Disminuïts, constituïda per a la gestió d’aquest patrimoni.

En els darrers anys i amb un gran esforç, Badalona Capaç, ha consolidat més de 250 places d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual oferint-los un Servei Prelaboral, un Servei d’Orientació Laboral, un Servei de Teràpia Ocupacional i un Servei d’Envelliment actiu.

Amb els anys l’espai ocupat per COINTEGRA ha quedat petit i obsolet i l’any 2009 es va iniciar un procés per tal de reubicar el centre en un espai nou que cobrís les necessitats de les persones que hi són ateses i que acomplís els requeriments espaials i funcionals que actualment calen per atendre-les amb qualitat i dignitat, en la línia del que han fet altres fundacions similars de Catalunya i amb l’horitzó d’esdevenir un centre de referència.

Després d’un seguit de negociacions la Fundació Badalona Capaç ha assolit un acord amb un operador privat que permetrà a la Fundació Badalona Capaç disposar d’un espai de nova construcció de 3900 m2 més 900 m2 de sostre addicional on hi podrà ubicar els serveis de COINTEGRA sense cost per l’administració pública ni per a la ciutadania, en un moment d’especial dificultat per a disposar de recursos a curt i mig termini.

El nou centre estarà dotat dels espais, els equipaments necessaris i el mobiliari, per a una atenció de qualitat dels usuaris i acomplirà els requeriments tècnics exigits (espais, equipament,…) per a treballar segons el model d’atenció centrat en la persona.

Aquesta operació, a més, permet preservar el patrimoni de la Fundació, ja que el nou centre es finançarà amb la permuta de la propietat actual de la Fundació, i a més el revaloritza atès que el nou espai tindrà un valor patrimonial superior al de l’edifici actual.

I finalment l’operació preveu el retorn de la propietat a l’Ajuntament en un termini de 99 anys amb la qual cosa es garanteix que una propietat inicialment adquirida amb recursos públics, reverteixi novament a l’administració, havent permès d’acomplir la missió per a la qual va ser adquirit i podent tornar a ser destinada per l’administració al mateix us o a un altre en funció de les necessitats en aquell moment.

 

Cronologia

1996

L’Ajuntament de Badalona compra l’antic laboratori de la fabrica Cros i constitueix la Fundació Badalona treball per disminuïts amb aquest patrimoni.

L’ajuntament cedeix l’espai a COINRE per ubicar-hi un centre ocupacional per persones amb discapacitat de 80 places.

2008

COINRE entra en crisi i acaba en procés de fallida el que posa en perill tots els serveis que prestava, en aquell moment la Fundació Badalona treball per disminuïts posa en marxa un projecte per incorporar les persones que es queden desateses i crea un centre especial de treball (CALTOR) i un centre ocupacional (COINTEGRA).

2009

El Patronat de la Fundació acorda com a objectiu prioritari construir un Nou Centre per substituir les instal·lacions de Juli Galve Brusson. Les condicions del centre ocupacional, la manca d’espai i la inversió necessària per poder adequar-lo als requeriments funcionals i tècnics és desmesurada i aconsellen el canvi.

2010

Es redacta un projecte per ubicar-lo a l’avgda. Llenguadoc/Martí Pujol.

2011

Es desisteix de fer el projecte de l’avgda. Llenguadoc per impossibilitat de tenir la propietat del sòl, per manca de subvencions de les Administracions i per la no disponibilitat de recursos econòmics.

2012

La Fundació Badalona Treball pels Disminuïts ha d’adaptar els seus estatuts al nou marc normatiu que estableix la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques que regula la naturalesa de les Fundacions i es transforma en Fundació Badalona Capaç que a banda de comunicar un missatge més positiu en la seva denominació, preveu un canvi en la seva missió, ampliant les funcions i reorientant la seva activitat en la voluntat de ser una eina al servei de les persones amb discapacitat i adaptant-se a aquest nou marc.

2012

A la recerca d’alternatives que possibilitin el nou centre la Fundació entra a formar part d’una possible operació de gestió urbanística que preveu la ubicació d’un supermercat d’alimentació en el barri de Morera i que atesa la qualificació urbanística del solar en qüestió fa possible que la fundació pugui realitzar una permuta, que li permet disposar d’un espai de 3900 m2 totalment construït i equipat, que acompleix amb els requeriments tècnics i funcionals i a més li permet no només no perdre el seu patrimoni, sinó millorar-lo.

2014

S’avança en la gestió de l’expedient, es treballa per disposar dels informes tècnics necessaris per poder realitzar l’operació i per aconseguir les garanties legals per fer-lo possible. En aquest sentit s’aconsegueix un projecte que preveu la construcció d’un supermercat i un dret de superfície a favor de la Fundació. Una de les condicions de l’expedient urbanístic és garantir l’interès públic i que la propietat de l’edifici i dels drets de superfície reverteixin a l’ajuntament després de 99 anys.

2015

Es disposa dels informes tècnics favorables al projecte de la Direcció General de Comerç. Els tècnics municipals que han tramitat l’expedient, han informat favorablement l’operació. Així mateix la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal ha conegut el projecte i el valora positivament. També la Direcció general d’Urbanisme coneix el projecte i no hi ha manifestat objeccions.

2015

En el Ple del mes d’abril de 2015 el Ple, sense cap vot en contra, aprova inicialment l’expedient que ha de permetre la construcció del Nou Centre.

2015

En les eleccions del mes de maig de 2015 canvia el govern municipal i els nous responsables polítics de l’ajuntament demanen temps per poder valorar el projecte i prendre una decisió al respecte.

2016

El mes de març la Junta de Govern aprova inicialment l’expedient que ha de permetre la modificació d’usos de l’actual parcel·la que ocupa COINTEGRA, i per tant, s’entén que el procés es desencalla i que s’inicia el camí que ha de portar a l’aprovació provisional del projecte de Nou Centre.

2016

Finalment el juny de 2016 en una assemblea pública celebrada al centre cívic de la Morera el govern municipal reconeix que el projecte de nou centre no te alternativa possible i anuncia la seva aprovació provisional en un del pròxims Plens de l’Ajuntament, només condicionat a disposar de tots els informes tècnics necessaris.

2016

A començament de juliol, en una assemblea de Guanyem Badalona en Comú, es pren la decisió de demanar al govern que no porti a aprovació del Ple l’aprovació provisional i que es segueixi cercant una alternativa que no impliqui la participació de cap operador privat per tal de, segons els seus arguments, no perjudicar el petit comerç de la ciutat.

2016

El Govern Municipal accepta retardar l’aprovació provisional de l’expedient i explorar noves alternatives. Alhora es compromet amb la Fundació que, en el cas de no trobar l’alternativa que permeti construir el Nou Centre amb les mateixes condicions que s’han assolit, es portarà al Ple del mes de setembre l’esmentada aprovació provisional.

2016

El mes de setembre es presenta com a alternativa per a la ubicació del Nou centre el solar de l’antiga fàbrica MOBBA, proposta que és desestimada de forma immediata quan, una vegada explorada la situació urbanística de l’espai, es constata la impossibilitat d’ubicar-lo allí.

2016

A finals del mes de setembre el govern municipal reclama poder buscar una altra alternativa i incompleix el compromís d’aprovar el projecte del Nou centre en el Ple d’aquest mes. Finalment el 7 d’octubre en una reunió de l’alcaldessa amb el patronat es proposa verbalment una possible ubicació a Montigalà que la Fundació es compromet a estudiar una vegada disposi de la documentació que possibiliti valorar-la en tots els seus aspectes. De nou l’ajuntament incompleix el compromís de fer arribar de forma immediata l’esmentada documentació que no es disposa fins el dia 15 d’octubre.

2016

Una vegada estudiada la nova ubicació, analitzats els aspectes relatius al model de servei, a les garanties patrimonials de la Fundació, als estalvis econòmics per a la ciutadania i per les altres Entitats, a la tramitació administrativa pendent i a la data de finalització de les obres, la Fundació va acordar desestimar definitivament les propostes alternatives de l’Ajuntament que suposin una ubicació en qualsevol sòl i edifici que sigui de titularitat pública, que la Fundació no pugi patrimonialitzar. Es va considerar que la solució més idònia i millor per a la Fundació i per a les famílies i persones usuàries, és la ubicació del Nou Centre projectada i amb la tramitació ja iniciada a l’Av. Carlemany del barri de la Morera i, per tant, es va demanar a l’Equip de Govern i a totes les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament de Badalona, que el Projecte del Nou Centre de la Fundació BADALONA CAPAÇ de la Morera fos presentat, sense cap més demora, a debat i aprovació, del Ple.

2016

Al llarg de tot el procés s’esgrimeixen per part de diferents col·lectius raons sobre model comercial, sobre protecció del medi ambient o raons d’altre mena que volen argumentar contra el projecte de Morera.

2016

El mes d’octubre l’Ajuntament presenta un document elaborat per Barcelona Regional que intenta donar credibilitat formal a tot el moviment de protecció mediambiental del Turó de l’Enric, però que no aporta cap argument definitiu que justifiqui la protecció de l’espai.

2016

El mes de novembre es celebra un Ple Extraordinari instat pels grups municipals que estan a l’oposició amb la intenció de forçar que s’aprovi el Nou centre a la Morera. El govern municipal en Ple hi vota en contra, tot i que s’aproven un seguit d’acords que demanen a l’alcaldessa que porti a aprovació l’expedient corresponent.

2016

El mes de desembre el govern municipal manifesta públicament que aposta per construir el nou centre ocupacional a Montigalà descartant definitivament portar a Ple el canvi de PGM de Morera. El govern argumenta que aquesta és la millor opció per a la ciutat i per a la Fundació, perquè compleix amb les demandes que han fet el patronat i els pares i mares dels usuaris i per la seva seguretat i rapidesa en la tramitació i execució. També perquè no representa cap impacte ambiental ni perjudica el petit comerç. I a més a més, per les possibilitats de créixer i convertir-se en un equipament de ciutat que pugui incorporar altres serveis. El projecte a Montigalà compta igualment, segons el govern, amb diferents inversions associades que suposaran millores en la mobilitat i els espais públics al barri de Montigalà.

2017

La situació actual és de bloqueig. No es preveu que en un termini més o menys curt de temps l’Ajuntament prengui l’acord que permeti la construcció del Nou Centre. Lamentem profundament les campanyes de difamació llençades contra la Fundació i el tel de sospita que s’ha escampat sobre el projecte per part dels col·lectius que s’hi oposen.